(021) 445 159 59    :نمایندگی 1725
ساعت کار : همه روزه 8 الی 18

اینجانب ضمن اعالم آگاهی کامل از قوانین مقررات راهنمایی و رانندگی و همچنین قوانین و مقررات مسابقه رالی، متعهد می شوم کلیه مقررات و قوانین فوق الذکر رادر طول مسابقه رالی خانوادگی که در تاریخ برگزار می شود،رعایت نمایم و همچنین ضمن قبول مسئولیت بروز هرگونه حادثه برای خود و سرنشینان خودرو و اشخاص ثالث، اعالم می نمایم هیچگونه مسئولیتی بر عهده فدراسیون اتومبیلرانی ، کمیته رالی و نمایندگی 5271 در این زمینه نخواهد بود