(021) 445 159 59    :نمایندگی 1725
ساعت کار : همه روزه 8 الی 18
مقررات رالی خانوادگی
نمایندگی فروش کد 1725

مقررات رالی خانوادگی

1-این رالی از روی نقشه رالی و با سرعت های مجاز و برابر قوانین جاری کشور و رعایت شئونات اسالمی –

ورزشی انجام میشود و عدم رعایت مقررات آن تخلف بوده و شامل امتیاز منفی و حتی محرومیت از ادامه خواهد

شد.

2-در هر دقیقه یک دستگاه اتومبیل شرکت کننده در رالی به ترتیب شماره استارت می نمایند.

3-سرنشینان اتومبیل حداقل 2 نفر و حداکثر برابر با ظرفیت درج شده در کارت اتومبیل است.

4-زمان مطلوب،زمان صحیح رسیدن به مراکز کنترل ها با رعایت خواسته ها و سرعت های نقشه میباشد.

5-کنترل زمان:کنترل های زمان بصورت مخفی)در نقشه مسابقه معین نشده( در مسیر رالی مستقر بوده و با

پارچه کنترل مجهزند و روی کارت راه رالی زمان رسیدن را ثبت می نمایند.

6-کنترل مسیر:کنترل های مسیر ممکن است در هر نقطه مسیر رالی حضور داشته و هرکونه انحراف از مسیر

اصلی رالی و یا درستی مسیر را نشان خواهد داد.

این کنترل ها ممکن است نقشه اصالحیه به شرکت کنندگان تحویل نمایند که می بایست طبق آن ادامه مسیر

داده تا وارد نقشه اصلی گردند.

7-بیش از 15 دقیقه زود رسیدن یا 45 دقیقه تاخیر در رسیدن به مراکز کنترل به منزله از دست دادن آن است

و مشمول 45 امتیاز منفی است.

8-تا زمانیکه مسافت هر نقشه طی نشده باشد میادین و چهارراه ها مستقیم طی شده و جاده اصلی بر دیگر

جاده ها ارجحیت دارد.

9-ممکن است بعضی از نقشه ها فاقد مسافت باشند که منظور رسیدن به اولین عالمت ،تابلو یا شکل داده شده

در نقشه مسابقه است و مسافت را از روی کیلومتر شمار اتومبیل یادداشت و زمان را محاسبه نمائید.

زمان به ثانیه=}سرعت)کیلومتر بر ساعت(/)مسافت)متر(*3,6({

11- اتومبیلهای مسابقه به ترتیب به مراکز کنترل زمان وارد شده و هرگونه سبقت و یا حرکت مارپیچ و دنده

عقب در هنگام ورود به کنترل و در دید آن موجب دریافت 15 امتیاز منفی خواهد شد.

12-پس از ثبت زمان در کارت راه آن را دریافت کرده و سریعاً محوطه مقابل کنترل را ترک نمائید.در حفظ

کارت راه دقت نمائید همراه نداشتن آن موجب اخراج از مسابقه میگردد.گم کردن و یا خراب شدن کارت راه

باعث حذف از مسابقه خواهد شد.

13-توقف در دید کنترل در فاصله کمتر از 222 متر ممنوع بوده و در صورت تخلف 15 امتیاز منفی خواهد

داشت.

14-چنانچه به هر علت در مسیر رالی تغییری حاصل شود توسط مارشال مسابقه کتباً بر روی شیشه اتومبیل

کنترلها به منظور اطالع شرکت کنندگان الصاق خواهد شد.

15-چنانچه به هر دلیل مسیر رالی را گم کردید به اولین نقشه معلوم بعدی مراجعه و از آنجا به مسابقه ادامه

دهید.ممکن است در طول مسیر نکات انحرافی در نقشه گذارده شود.

16-کنترلها اطالعی از مسیر رالی ندارند و هیچ گونه اطالعاتی درباره مسیر و یا سایر موارد نمیتوانند در اختیار

شما بگذارند.از طرح سوال با آنان جداً خودداری نمایید.

17-چنانچه اعتراض و ایرادی نسبت نقشه و متراژها داشتید حداکثر تا 32 دقیقه پس از پایان رالی به کنترل

خط پایا کتباً اعالم نمائید.

18-مسئولیت تصادفات و سوانح رانندگی اعم از جانی و مالی در طول رالی قبل و بعد از آن بعهده شرکت

کنندگان میباشد.

19-کلیه خودروها می بایست دارای بیمه نامه وبرگه معاینه فنی باشند.

22-همراه داشتن گواهینامه رانندگی-مدارک فنی خودرو ضروری می باشد.

21-کلیه خودروها باید مجهز به کپسول آتش نشانی و جعبه کمکهای اولیه باشند.

22-استفاده از کمربند ایمنی در تمام طول مسابقه برای راننده و نقشه خوان اجباری می باشد و عدم استفاده از

آن مشمول امتیاز منفی می باشد.

23-عملکرد صحیح کلیه چراغها-چراغ ترمز-برف پاکن –شیشه شور-الستیک ها و کمربندهای ایمنی و سالمت

شیشه ها در اتومبیل های شرکت کننده ضروری می باشد.

24-این مسابقه به صورت زنجیره ای برگزار می گردد.

25-در نقشه هایی که عالمت وجود دارد توقف مطلقاً ممنوع می باشد.

26-به منظور حفظ محیط زیست و احترام به طبیعت خدادادی از ریختن هر چیزی در جاده های مسیر

خودداری فرمائید و مواد زائد را در آخر هر مرحله در زباله دانی تخلیه نمائید.

27-با آرامش و دقت و اجرای کامل قوانین رانندگی برانید و از درگاه خداوند متعال آرزوی سالمت و موفقیت

برایتان داریم و مفتخریم که در خدمتتان هستیم.

28-مسافت ده کیلومتر برای تنظیم و یا تعیین تفاوت با کیلومتر اتومبیل از جلو تابلوی پیست اتومبیلرانی واقع

در ضلع غربی استادیوم آزادی شروع و پس از یک دور کامل پیرامون استادیوم آزادی و عبور مجدد از جلو پیست

در قسمت شمال استادیوم بر روی تیر چراغ برق عالمت گذاری شده)12/222 متر(به رنگ قرمز پایان میابد.

29-کالس آموزشی و توجیحی و تحویل شماره های مسابقه در تاریخ 94/12/13 پنجشنبه در محل تعمیرگاه

1725 کرمان موتور واقع در جاده مخصوص کرج ،ساعت 14 تشکیل میگردد حضور کلیه شرکت کننده ها

الزامی میباشد.