(021) 445 159 59    :نمایندگی 1725
ساعت کار : همه روزه 8 الی 18
درباره ما
خط و مشی سازمان
نمایندگی فروش کد 1725
خط و مشی سازمان

نمایندگی 1725 کرمان موتور با دارا بودن یکی از مجهزترین نمایندگیهای شبکه فروش و خدمات پس از فروش کرمان موتور در کشور با ماموریت سیاستگذاری راهبری و استانداردسازی سیستم های فروش و خدمات پس از فروش از طریق ارتباط موثر با مشتریان و مدیریت تامین به موقع قطعات ،با هدف کسب حداکثری رضایت مشتریان زمینه ساز توسعه و افزایش سهم بازار خود می باشد.برای اطمینان از تکمیل چرخه کیفی رضایت مشتریان با ارتباط و پشتیبانی مستمر و اثربخش مدیریت نماییم .همچنین با بهبود فرایند های جاری در سازمان سعی کنیم بهروری منابع انسانی و استفاده از زیرساخت هارا افزایش دهیم.در همین راستا توجه به توسعه منابع انسانی از طریق شرکت در دوره های آموزشی اثربخش که موجب ارتقاء و افزایش انگیزش کارکنان میگردد ،اهتمام ورزیم.

لذا اینجانب و تمامی کارکنان متعهد میشویم به منظور حرکت در چارچوب سیاستهای کیفی تعیین شده فوق ،تمامی فرایندهای موثر بر کیفیت سازمان را شناسایی و تحت کنترل سیستمهای مدیریت کیفیت مبتنی بر الزامات استانداردهای iso  10004  , iso  10002  , iso  9001 ,  در آورده و اثربخشی سیستم های یادشده را یهبود مستمر دهیم.

 

مدیریت

شهرام محمدیَ